Gå till innehåll
Person som går på vandringsleden Lindessjön runt som passerar Tempelbackens naturreservat.

Tempelbacken

Tempelbacken är det äldsta kommunala reservatet. Det bildades 1993 och är 10 ha stort. Skogen är spontant uppvuxen på gammal betesmark och belägen på en moränrygg som höjer sig ca 15 m över Lindesjön.

Största delen av Tempelbacken utgörs av en artrik lövskog, ovanlig för Bergslagen. Den stora artrikedomen i träd- och buskskiktet samt förekomsten av död ved gör området mycket attraktivt för många fågelarter.

Bland träden dominerar asp och björk, men här finns även ädellövträd som ek, alm, ask, lönn och lind. Häggen blommar vackert på våren. Bland buskarna återfinns bl.a. hassel, olvon, druvfläder, skogstry och nyponros. Den fridlysta tibasten blommar på bar kvist redan i februari-mars. Svinrot och skogssallat vittnar om den tid då området var betesmark. I den norra delen av reservatet dominerar tall, de äldsta träden är 300 år gamla.

Fågellivet är rikt tack vare den döda veden. Vedlevande mossor, lavar, svampar och en mängd insekter har funnit sin livsmiljö här. I de döende träden, stående torrträd och liggande lågor hittar fåglar gott om mat och hålhäckande fåglar hittar lämpliga hål. Hålhäckande arter som noterats är kattuggla, hornuggla och skogsduva. Här finns också svartmes, spill- kråka, gröngöling, större hackspett och den allt mer sällsynta mindre hackspetten. Stenknäck är en ovanlig gäst som gynnas av gamla lövträd och speciellt träd med stenfrukter

Föreskifter

I naturreservaten Tempelbacken är det förbjudet att:

  • Störa djurlivet
  • gräva upp eller plocka växter
  • skada träd, högstubbar eller liggande träd
  • göra upp eld annat än på iordningställd eldplats
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • framföra motordrivet fordon
  • rida.

För mer information om Tempelbackens naturreservat, besök lansstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 maj 2024